Regulamin Wypożyczalni Kajaków

Regulamin Wypożyczalni Kajaków Wincent Sport:

1. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z załączonym cennikiem.

2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości (tylko osoby pełnoletnie) ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja, paszport). Osoba wypożyczająca nie może wypożyczyć sprzętu celem użyczenia go osobom trzecim. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby w stanie: po użyciu alkoholu, nietrzeźwości po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego.

4. Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.

5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, obowiązek użytkowania samego sprzętu (nie tylko kamizelek) zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia co wynika z Art.3 pkt. 4 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

6.Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

7.Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z wynajmującym.

8.Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią. Dotyczy tylko zorganizowanych grup i wypożyczenia na dłuższy okres.

9.Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę.

10.Osoby niepełnoletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

11.Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.

12.Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.

13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

14. Wcześniejsze, lub późniejsze niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię.

15. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem.

16.Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.

17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego Równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania. 

Umowa Wynajmu Kajaków